Miljö

All energiproduktion ger upphov till någon form av miljöpåverkan. Den största miljöpåverkan av solceller uppstår vid tillverkningen.

I stort sett alla solceller som finns idag består av kisel. Kisel är ett vanligt förekommande ämne men energikrävande att utvinna och rena.

För närvarande så tillverkas flertalet solceller i Kina med hjälp av fossil energi.

Energiåterbetalningstiden dvs den tid det tar för solcellsanläggningen att betala tillbaka den energi som åtgår vid tillverkningen är idag enligt energimyndighetens beräkningar två till tre år.

Miljöfördelarna med en solcellsanläggning är framför allt att anläggningen under dess livstid som generellt är över 30år producerar el från en förnybar energikälla, solen. Andra fördelar är att produktionen av el är helt tyst och eftersom produktion och konsumtion av el sker på samma ställe så minimeras överföringsförlusterna.

FN:s klimatpanel redovisar genomsnittliga koldioxidutsläpp vid elproduktion från olika energislag i en rapport. Enligt rapporten ger solel upphov till utsläpp av 41 gram koldioxid per producerad kilowattimme el. Som jämförelse kan nämnas att produktion av motsvarande mängd el med hjälp av kol ger upphov till ett utsläpp av 820 gram koldioxid och med naturgas 490 gram koldioxid.

Rulla till toppen